Naturtyper

Tabellen viser kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 i T4 fastmarksskogsmark med kombinasjoner av basistrinn langs miljøvariablene (LKMene) som definerer dem. Det er også angitt antall truede arter (karplanter, moser og lav) som potensielt kan forekomme i hver kartleggingsenhet. Klikk på en naturtype for å se en oversikt over arter som er knyttet til den.

Arter

Tabellen viser arter man kan forvente å finne i T4 Fastmarksskogsmark, organismegruppen de tilhører (karplanter, moser og lav) og om de er truet. Klikk på en art for å se detaljer om artens fordeling i ulike skogtyper.